€ - EUR
€ - EUR
U bent ingelogd met het account: - Wijzig uw account

HANDVEST INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

De bescherming van de persoonsgegevens van de klanten is de eerste prioriteit voor Dickson Constant. Te allen tijde hebben wij erop toegezien dat de wetten op dit gebied opgevolgd werden, met name wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd door de Europese verordening 679/2016 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (hierna “AVG” genoemd). De verplichtingen die in dit handvest inzake bescherming van persoonsgegevens beschreven staan, zijn het bewijs dat wij belang blijven hechten aan de waarden en principes die ons sinds jaar en dag sterk maken.

Door de beschikbare websites en mobiele applicaties van Dickson Constant te gebruiken, accepteert u de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens op de wijze die in dit Handvest inzake gegevensbescherming beschreven staat.

1-TOEPASSINGSGEBIED

Dit Handvest inzake gegevensbescherming beschrijft op welke wijze Dickson Constant uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u op de website van het bedrijf surft of hun mobiele applicaties gebruikt.

In de zin van de AVG is Dickson Constant verantwoordelijk voor de verwerking en bepaalt de finaliteiten en middelen voor de verwerking behalve in uitzonderlijke gevallen waar u van op de hoogte wordt gesteld. Voor deze verwerking kan Dickson Constant de volgende gegevens verzamelen:

 • Voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • Locatiegegevens
 • Facturerings- en/of leveradres
 • IP-/Mac-adres
 • Cookies
 • Verbindings- en navigatiegegevens
 • Aankoopgeschiedenis betreffende producten en diensten
 • Andere informatie die u ons vrijwillig verstrekt

De velden gemarkeerd met een sterretje zijn vereist voor de verwerking van uw aanvraag betreffende klantenservice of een dienst, om aan ons rechtmatig belang te voldoen (bijvoorbeeld statistische analyses), om te voldoen aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen, om de beveiliging en veiligheid van onze websites, transacties en gebruikers te verzekeren.

De volgende finaliteiten vereisen uw toestemming, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake de verwerking van persoonsgegevens:

 • Lokalisatie
 • Tevredenheidsonderzoeken
 • Marketingpraktijken (bijv: communicatie over onze nieuwe producten)
 • Gerichte reclame (zie Cookiesbeleid)
 • Deelname aan wedstrijden
 • Nieuwsbrief
 • Contact in het kader van de zakelijke relatie (offerte, bestelling, levering, klanttevredenheid)
 • Communicatie over ontwikkelingen in de productcatalogus
 • Nieuwsbrieven

Wij zullen uw persoonsgegevens verzamelen tijdens de organisatie van evenementen zoals beurzen of afspraken; deze gegevens kunnen direct verzameld worden door een werknemer of via elk middel dat Dickson Constant passend vindt en aan u ter beschikking stelt. Tijdens bezoeken aan onze vestigingen worden er video-opnames gebruikt om de veiligheid en de beveiliging van personen en goederen te verzekeren. De receptie of een beveiligingsmedewerker houdt op locatie een persoonsregister bij. Op deze manier voldoet het bedrijf aan haar wettelijke verplichtingen inzake de douanestatus van erkend marktdeelnemer (AEO-status).

2-EEN ADEQUATE BEWAARPERIODE IN OVEREENSTEMMING MET DE WET IN DE ANDERE GEVALLEN

De persoonsgegevens die u betreffen worden niet langer bewaard dan een dag na afloop van de wettelijke bewaartermijn die door de wet of een verordening wordt voorzien; indien de wet of de verordening geen bewaartermijn aangeeft, voorziet ons beleid op dit gebied de verwijdering van uw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn.

3-DE ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS

Dickson Constant draagt uw persoonsgegevens, gratis of tegen betaling, niet over aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden. Echter, we kunnen beroep doen op dienstverleners om u een dienst of prestatie te bieden. In dit geval zullen we er nauwgezet op toezien dat deze partijen organisatorische, technische en fysieke maatregelen nemen en veilige procedures toepassen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen eventuele openbaarmaking, gebruik, wijziging en onrechtmatige vernietiging door derden. Dickson Constant kan uw persoonsgegevens soms overdragen aandienstverleners buiten de Europese Unie om dezelfde redenen als hierboven beschreven. Bijvoorbeeld, als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden aan e-mailingdiensten waarvan de servers zich in de Verenigde Staten bevinden. U zult hier echter van op de hoogte worden gesteld en Dickson Constant verzekert de adequate bescherming van deze gegevens te controleren in overeenstemming met de Franse en Europese regelgeving.

4-LINKS NAAR EXTERNE SITES

Onze website bevat links naar andere websites van derden die wij volgens zeer strenge criteria selecteren. Indien u op deze links klikt, waar wij geen eigenaar van zijn, ontheft u Dickson Constant van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot het beheer / de behandeling die deze websites kunnen toepassen op uw persoonsgegevens. We raden u aan de respectievelijke privacyverklaringen en -praktijken van deze websites van derden te raadplegen. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, de producten en diensten en de verwerking, het gebruik van uw persoonsgegevens.

5-GEÏMPLEMENTEERDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Dickson Constant verbindt zich ertoe te waken over de bescherming, de veiligheid, de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens door passende, erkende en actuele technische en organisatorische maatregelen te implementeren volgens de regels van goed vakmanschap. Als blijk van onze betrokkenheid, hebben we een Functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon garandeert de conformiteit van de verwerkingen die wij uitvoeren, houdt een register bij van de gegevens en de verwerkingen van deze gegevens en verzekert dat u, in voorkomend geval, al uw rechten voortvloeiend uit de wet kunt uitoefenen.

6-HET BEHEER VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn ervan overtuigd dat u altijd controle dient te houden over uw persoonsgegevens. Wij geven u daarom altijd de mogelijkheid uw rechten uit te oefenen, erkend door de wet en de AVG. U heeft de volgende rechten:

 • Recht op toegang: U kunt Dickson Constant op elk moment vragen te bevestigen dat uw persoonsgegevens wel of niet verwerkt worden door onze diensten. In geval van verwerking heeft u tevens het recht hier een kopie van te vragen.
 • Recht op correctie: dit recht vloeit voort uit het recht op toegang en verzekert u het recht Dickson Constant te vragen uw persoonsgegevens te wijzigen.
 • Recht op verwijdering: U heeft de mogelijkheid te eisen dat uw persoonsgegevens die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd blijken te zijn of waarvan de verzameling, het gebruik, de communicatie of de opslag verboden is, verwijderd worden.
 • Het recht bezwaar te maken en uw toestemming in te trekken zodat u kunt eisen niet meer in één van onze bestanden te verschijnen indien dit wettelijk mogelijk is.
 • Het recht op beperkte verwerking: U kunt vragen om opschorting van verwerking van uw persoonsgegevens vragen voor een bepaalde tijd gedurende welke de gegevens worden gecontroleerd.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt vragen dat uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar op de computer, aan uzelf of aan een andere verantwoordelijke voor verwerking worden overgedragen, indien dit technisch mogelijk is.

Dickson Constant verbindt zich ertoe uw gegevens te verwijderen na het verstrijken van een redelijk termijn zoals hierboven aangegeven.

U hebt ook het recht, indien de Verantwoordelijke voor de verwerking uw verzoek niet heeft ingewilligd, binnen een maand een klacht in te dienen bij de CNIL. Voor alle vragen met betrekking tot dit handvest of de uitoefening van uw rechten, kunt u, in overeenstemming met het reglement, een verzoek bij ons indienen (vergeet niet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs bij te voegen) per post of per e-mail op het volgende adres:

DPO - DICKSON CONSTANT SAS
Denis Margot
10 rue des châteaux ZI de la Pilaterie
59290 Wasquehal – France

dpo@dickson-constant.com
+33.3.20.45.59.59

7-BIJWERKEN VAN ONS HANDVEST INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Dit handvest kan van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt. Elke wijziging treedt onmiddellijk in werking als het nieuwe handvest op de website dickson-constant.com en op de mobiele applicaties wordt gepubliceerd. U zult op de hoogte worden gesteld van alle belangrijke veranderingen in het handvest en wij vragen om uw toestemming in geval van een ingrijpende verandering met betrekking tot de finaliteit van de verzameling van persoonsgegevens.

8-TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Dit handvest inzake de bescherming van uw persoonsgegevens wordt beheerst door het Franse recht en elk geschil hierover valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

9-COOKIES

Dickson Constant gebruikt cookies om uw navigatie-ervaring en gebruik van verschillende websites te vereenvoudigen of het publiek op onze site te meten. Hiervoor worden kleine bestanden, Cookies genaamd, op uw computer geplaatst en dit voor een maximale periode van 12 maanden vanaf de datum van ontvangst van uw toestemming. Aan het eind van deze periode zal uw toestemming opnieuw worden gevraagd.

10. DE COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN

Wij gebruiken twee soorten cookies die opgeslagen kunnen worden op de apparaten die gebruikt worden voor het bezoeken van onze websites. Het eerste soort is nodig voor de goede functionering van de navigatie op onze websites. Het tweede soort maakt het mogelijk voor ons het publiek op onze sites te meten.

 • De Technische Cookies zijn nodig voor de goede functionering van de navigatie-ervaring op onze websites. Zo kan de gepresenteerde inhoud aangepast worden aan de voorkeuren van de gebruiker zoals de taal of de beeldschermresolutie. Dit zijn ook de cookies die het mogelijk maken een wachtwoord of de inhoud van een formulier te registreren. Deze cookies spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen en hun verwijdering kan toegang tot alle functionaliteiten van onze websites verhinderen.
 • De Cookies die het publiek meten worden geplaatst door Dickson Constant of hun technische dienstverleners. Met deze cookies kan het verkeer op onze websites anoniem worden gemeten. Deze cookies kunnen navigatieproblemen detecteren zodat de gebruikerservaring kan worden verbeterd.

11. HHET BEHEER VAN DEZE COOKIES

Uw browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari…) geeft u de mogelijk deze cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de officiële documentatie van uw browser. Hieronder de helppagina’s voor:

Voor verdere informatie over de verschillende browser raadt Dickson Constant aan de officiële documentatie te raadplegen.