€ - EUR
€ - EUR
U bent ingelogd met het account: - Wijzig uw account

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DICKSON CONSTANT SAS MET EEN MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL VAN € 12.640.000 INGESCHREVEN HET HANDELS- EN VENNOOTSCHAPS REGISTER (RCS) VAN LILLE METROPOLE
ONDER NR. 381 347 970 - VERSIE TOEPASBAAR VANAF FEBRUARI 2018

Inleiding:

Vennootschap Dickson Constant (hierna "Dickson Constant") verplicht zich ertoe de ethische principes en waarden na te leven zoals vervat in de gedragscode van het concern Glen Raven, haar moedermaatschappij, die beschikbaar is op de website: https://www.glenraven.com/en_us/code-of-driver.
Dickson Constant besteedt bijzondere aandacht aan de hieronder genoemde fundamentele principes en rechten en verplicht zichzelf en zijn leveranciers tot naleving ervan.

  • geen kinderen in dienst nemen, geen andere vormen van gedwongen of verplichte arbeid gebruiken overeenkomstig de beginselen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de regels inzake illegale arbeid en terbeschikkingstelling van werknemers respecteren;
  • ervoor zorgen dat er binnen de onderneming of jegens derden geen discriminatie van welke aard dan ook plaatsvindt;
  • voor al zijn werknemers arbeidsomstandigheden waarborgen waarin de veiligheid en gezondheid op de werkplek worden gerespecteerd;
  • zich met geen enkele vorm van corruptie, zelfs geen passieve corruptie, inlaten. In het geval van vermoedelijke frauduleuze handelingen, gebleken corruptie of aanverwante handelingen kunt u contact opnemen met de Ethisch Functionaris van Dickson Constant via de contactgegevens op onze website : dickson-ethic@laposte.net
  • de milieubeschermingsvoorschriften naleven en de gevolgen voor het milieu verminderen.

Artikel 1 - Doel en toepassingsgebied

Verkopen van Dickson Constant geschieden volgens deze algemene verkoopvoorwaarden die prevaleren boven enig document van de koper en in het bijzonder boven alle inkoopvoorwaarden die op de orders of andere documenten van de koper vermeld staan en die in strijd zijn met onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, behoudens formele en uitdrukkelijke afwijking van Dickson Constant.
Door een order te plaatsen impliceert de koper aanvaarding zonder voorbehoud en zijn volledige naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden, met uitzondering van bijzondere voorwaarden die schriftelijk door Dickson Constant voorafgaand aan de order met de koper zijn overeengekomen. De koper verklaart dat hij de gelegenheid heeft gehad om binnen een redelijke termijn om bijzondere voorwaarden te vragen en erover te onderhandelen en dat hij zich daarna niet kan beroepen op enige juridische of feitelijke middelen om te bewijzen dat Dickson Constant weigert te onderhandelen. Deze algemene verkoopvoorwaarden worden geacht in onderlinge overeenstemming tussen de partijen te zijn gesloten en mogen niet ten gunste of ten nadele van de een of de ander worden uitgelegd. Het feit dat Dickson Constant op een gegeven moment geen beroep doet op deze algemene verkoopvoorwaarden mag niet worden opgevat als verwerping van zijn recht om er later beroep op te doen.

Andere documenten dan de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en in het bijzonder catalogi, folders, advertenties, gebruiksaanwijzingen, zijn slechts van informatieve en indicatieve, niet-contractuele waarde.

Artikel 2 - Intellectueel eigendom - Vertrouwelijkheid

Alle technische documenten die aan de klanten Dickson Constant worden verstrekt of verzonden, blijven het exclusieve eigendom van Dickson Constant. De koper verbindt zich ertoe er geen gebruik van te maken op een manier die inbreuk maakt op de industriële of intellectuele eigendomsrechten van Dickson Constant of aan derden mee te delen.

Artikel 3 - Order

Elke order impliceert aanvaarding en ondertekening van deze algemene verkoopvoorwaarden, behoudens formele en uitdrukkelijke afwijking van Dickson Constant. Een offerte die voor de order wordt opgemaakt, geldt deze als bijzondere voorwaarden ter aanvulling of wijziging van de huidige algemene verkoopvoorwaarden. Onder een order wordt iedere bestelling per e-mail, post, fax enz. verstaan van producten die op de prijslijsten van Dickson Constant staan en die door Dickson Constant wordt aanvaard.

Zodra de order is ontvangen kan de koper deze niet meer herroepen, tenzij Dickson Constant hiermee schriftelijk akkoord gaat. In geval van een verzoek tot annulering of wijziging van een order door de koper, zal ons bedrijf de koper binnen 10 werkdagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek informeren of de annulering of wijziging van de order al dan niet wordt aanvaard en wat de gevolgen van deze wijziging zijn voor de prijzen, tijdschema's en eventuele andere voorwaarden (indien van toepassing).
Voor producten die op maat moeten worden (uit)gesneden of een speciale behandeling hebben ondergaan of speciaal voor de koper zijn vervaardigd, kan de order in geen enkel geval worden gewijzigd of geannuleerd.

Artikel 4 - Levering en vervoer

4.1 – Wijze van vervoer en overdracht van risico
De goederen worden als volgt geleverd: afhalen door de koper bij het magazijn van Dickson Constant of overdracht aan een vervoerder. Indien een koper de goederen afhaalt, worden de goederen als geleverd beschouwd wanneer de koper ervan in kennis is gesteld dat de goederen te zijner beschikking staan en gereed zijn voor verzending. Indien de koper niet binnen 30 dagen nadat hij in kennis is gesteld dat de goederen te zijner beschikking staan, de goederen in ontvangst neemt, behoudt Dickson Constant zich het recht voor om opslag- en administratiekosten in rekening te brengen en/of de goederen voor rekening en risico van de koper af te leveren. Het vervoer van de goederen vindt te allen tijde plaats voor rekening en verantwoordelijkheid van de koper, tenzij Dickson Constant in de offerte schriftelijk anders is overeengekomen. In ieder geval vindt de risico-overdracht plaats op het moment van levering van de producten aan koper of vervoerder.
Gespreide leveringen moeten uitdrukkelijk door Dickson Constant wordenaanvaard. De koper moet ten tijde van de order en uiterlijk binnen vier weken na ons verzoek de verzenddata en partijen opgeven. Bij gebreke daaraan mag Dickson Constant de goederen in ongeveer gelijke partijen, verspreid over de totale leveringsduur uitleveren.

4.2 – Levertijden
Levertijden worden ter informatie en zonder garantie gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ons bedrijf formeel op de hoogte te stellen van de levertijden. De werkelijke leveringsdatum wordt bevestigd door de verkoopafdeling van Dickson Constant. Elke vertraagde levering waarvan ons bedrijf de datum heeft bevestigd, geeft de koper recht op een forfaitaire schadevergoeding in de vorm van een boete voor te late levering tegen het tarief van 1 % per volle week vertraging met een maximum van 7 % van de verkoopprijs exclusief btw, exclusief accessoires, van het vertraagde product. Geacht wordt dat de boete de door de koper geleden schade volledig dekt en sluit eventuele andere boetes en vergoedingen als gevolg van de
vertraagde levering uit; hetgeen de koper onvoorwaardelijk aanvaardt. Indien de boete niet door Dickson Constant wordt betwist, wordt het bedrag ervan gecrediteerd via een creditnota op een toekomstige order en heeft geen enkele geldwaarde en kan in geen geval worden ingewisseld en meer dan 10 % van het bedrag van een toekomstige order bedragen. Het bedrag van de boetes voor een bepaalde order mag in geen geval meer dan 10 % van het totale bedrag van de order bedragen.
Vertraging van levering om redenen buiten de wil van Dickson Constant, met name in geval van overmacht, oorlog, burgerlijke onlusten, rampen, stakingen, problemen met vervoer, problemen met de levering van grondstoffen, het in gebreke blijven van een onderaannemer, het falen van de koper (zoals een gebrek aan informatie of het niet nakomen van eerdere betalingsverplichtingen, deze lijst is niet uitputtend) of enig ander tijdelijke belemmering die niet aan Dickson Constant kan worden toegeschreven, geeft de koper geen recht om de verkoop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen zoals hierboven omschreven. Eventuele boetebepalingen in documenten van de koper kunnen niet aan Dickson Constant worden tegengeworpen. In geval van een van de hierboven genoemde gebeurtenissen of enige andere omstandigheid van overmacht zoals beschreven in de wet en jurisprudentie, worden onze verplichtingen opgeschort tot het moment dat de oorzaak van de vertraging is verdwenen en wordt de levering voor een periode gelijk aan de duur van de opschorting uitgesteld.
Dickson Constant behoudt zich het recht voor de bestelde hoeveelheden met een tolerantie van + of -10 % op de bestelde hoeveelheid te leveren en te factureren.

Artikel 5 - Klachten bij ontvangst

5.1 - De koper dient de goederen bij ontvangst te controleren op kwaliteit, kwantiteit, referentienummers van de goederen en de overeenstemming ervan met de order. Elk product waarvoor tijdens levering door de vervoerder, in overeenstemming met artikel L. 133-3 van het wetboek van koophandel, niet binnen 3 dagen na ontvangst voorbehouden zijn gemaakt bij de vervoerder per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging en met een kopie aan ons bedrijf, wordt geacht in goede staat en in de juiste hoeveelheden door de koper te zijn aanvaard en begint de garantieperiode te lopen.

Elk voorbehoud moet onder de hieronder beschreven voorwaarden worden bevestigd.
Onverminderd de hierboven genoemde maatregelen die de koper ten opzichte van de vervoerder dient te nemen, accepteert ons bedrijf, in geval van zichtbare gebreken of tekorten, een klacht met betrekking tot de geleverde producten uitsluitend indien
deze schriftelijk, binnen 15 dagen na de dag van ontvangst wordt ingediend, en indien deze vergezeld gaat van een bewijs voor de gebreken of tekorten. Dickson Constant behoudt zich het recht voor om alle bevindingen ter plaatse, direct of indirect, te verifiëren.


5.2 - Elke retourzending van goederen (inclusief onder contractuele garantie) is onderworpen aan de voorafgaande en
uitdrukkelijke toestemming van Dickson Constant. De kosten en risico's van de retourzending zijn voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen door Dickson Constant.


5.3 - Elke binnen de genoemde termijn kenbaar gemaakte en als rechtsgeldig erkende klacht geeft de koper recht op vervanging
op onze kosten van beschadigde, defecte of ontbrekende goederen, met uitzondering van vergoeding of schadevergoeding van welke aard dan ook, en in het bijzonder met uitzondering van vergoeding van eventuele immateriële en/of indirecte kosten (zoals, maar niet beperkt tot arbeidsloon, demontagekosten, montage, vervoer ter plaatse)


5.4 - Klachten die aan de voorwaarden en aan de bepalingen in dit artikel voldoen, ontheffen de koper niet van betaling voor
de betrokken goederen. Ons advies, met name op het gebied van technische toepassingen, is gebaseerd op onze ervaring en onze kennis, maar wordt

uitsluitend ter informatie en zonder garantie gegeven. De koper moet met name, zo nodig door vooraf tests uit te voeren, de
overeenstemming van de ontvangen goederen controleren. De koper is als enige verantwoordelijk voor de geschiktheid van de
producten voor het beoogde gebruik.


5.5 - Dickson Constant verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat zijn leveranciers voldoen aan de eisen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) en zal alle door de betrokken leveranciers verstrekte informatie en documenten aan de koper overhandigen. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verplichting van Dickson Constant in het kader van REACH slechts als bemiddelaar geldt. Dickson Constant is niet verantwoordelijk voor de integriteit en juistheid van de informatie van zijn leveranciers en de klant kan het bedrijf op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor het niet naleven van de REACH-regelgeving door zijn
leveranciers.
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen kunnen op verzoek veiligheidsinformatiebladen aan de koper worden toegezonden. De informatie in deze bladen moet strikt door de koper worden opgevolgd.

Artikel 6 - Prijzen - Betalingsvoorwaarden

6.1 - Onze prijzen worden vastgesteld aan de hand van de bijgaande prijslijst of aan de hand van de prijslijst geldig op de dag van de order en zoals in de betreffende offerte is vastgesteld. Dit zijn netto prijzen, exclusief vervoer en btw. Zij kunnen te
allen tijde worden gewijzigd, met name in geval van een wijziging van de fiscale gegevens, een verlaging of stijging van de grondstofprijzen enz. De nieuwe prijzen worden in de maand na de wijziging doorgegeven aan alle reguliere kopers of formeel op het moment van de order; hetgeen de koper onvoorwaardelijk aanvaardt.
6.2 - Kosten die bij het sluiten van het contract/de order niet waren voorzien, zoals rechten en bijkomende belastingen, transport- en verzekeringskosten, zijn voor rekening van de koper, net als alle extra kosten die uit bijzondere verzoeken van de
koper voortvloeien.
6.3 - Alle goederen moeten binnen 30 dagen na levering van de goederen zoals bedoeld in artikel 4 worden betaald. Voor vooruitbetaling wordt geen korting verleend, behalve onder speciale voorwaarden.
6.4 - De verkoper betaalt btw over de facturen. In geval van korting voor vooruitbetaling komt alleen de btw over het betaalde bedrag in aanmerking komt voor aftrek.
6.5 - Betaling van facturen is altijd invorderbaar in Wasquehal, ongeacht de plaats van levering. Termijnen of betalingsregelingen vormen geen uitzondering op de bevoegdheidsclausule. Dickson Constant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de koper af voor het niet tijdig en naar behoren aanbieden of innen van wissels of cheques.
6.6 - Betaling wordt geacht te zijn verricht op het moment dat Dickson Constant vrijelijk in een Franse bank over het geld kan beschikken.
6.7 - Verschuldigde bedragen kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige aftrek of compensatie.
6.8 - In geval van overlijden van de koper, ontbinding, gerechtelijke vereffening of faillissement van het bedrijf, en indien de koper zich aan een van zijn verplichtingen heeft onttrokken (bijvoorbeeld in geval van te late of uitblijvende betaling) of in geval van ernstige twijfel omtrent zijn solvabiliteit, kan de koper de verkoop worden geweigerd, tenzij de koper vóór verzending voldoende waarborgen of betaling voor verzending verstrekt.

Artikel 7 - Sancties op betalingsachterstand - Boetes

7.1 - Indien betaling op een van de vervaldata uitblijft, worden de andere vervaldata en alle bedragen die in welke hoedanigheid dan ook aan ons verschuldigd zijn, onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien zij aanleiding hebben gegeven tot termijnen.
7.2 - Bovendien is de koper overeenkomstig artikel L. 441-10 van het Franse wetboek van koophandel bij gebrek aan betaling op de dag na de betaaldatum die op de factuur vermeld staat, een boete wegens te late betaling verschuldigd, berekend door op het totaal van de nog verschuldigde bedragen een rente van 15 % per jaar toe te passen. Deze boetes zijn van rechtswege verschuldigd en kunnen automatisch ten laste van de koper worden gebracht.
7.3 - De koper betaalt een forfaitair bedrag van € 40 voor incassokosten. Daarnaast kan Dickson Constant behalve dit forfaitair bedrag een aanvullende vergoeding voor alle invorderingskosten vragen.

Artikel 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 – DICKSON CONSTANT BEHOUDT HET RECHT VAN EIGENDOM VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN TOTAAN DE DAADWERKELIJKE BETALING VAN DE VOLLEDIGE HOOFDSOM EN BIJKOMENDE SOMMEN. Overhandiging van een nota die een betalingsverplichting (wissel of anderszins) schept, vormt geen betaling in de zin van dit artikel. Het niet betalen op vervaldagen kan terugvordering van de goederen tot gevolg hebben. Deze bepalingen sluiten niet uit dat de risico's van verlies en beschadiging van de verkochte goederen en de schade die zij kunnen veroorzaken, bij levering op de koper worden verhaald.
8.2 - De koper heeft het recht de geleverde goederen in de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen of te verwerken. Hij mag ze echter niet in onderpand geven of het eigendom ervan als garantiestelling overdragen. Nog niet verwerkte goederen moeten worden geïdentificeerd als het ongrijpbare eigendom van Dickson Constant totdat de volledige betaling is uitgevoerd. Toestemming tot wederverkoop of verwerking wordt automatisch ingetrokken in geval van curatele of gerechtelijke vereffening. In geval van inbeslagneming of enige andere tussenkomst door derden is de koper verplicht de verkoper hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 9 - Contractuele garantie en aansprakelijkheid

9.1 - Toepassingsgebied van de contractuele garantie

Alleen goederen die als eerste keuze worden verkocht (uitgezonderd coupons, afgeschreven doek, doek dat uit de collectie genomen is en restpartijen) en die niet op welke wijze dan ook zijn behandeld of verwerkt, kunnen in het kader van de contractuele garantie worden geclaimd.

Naast de verplichte wettelijke garanties die voor de koper beschikbaar zijn indien hij niet als specialist op het gebied van het gekochte product wordt beschouwd, geniet de koper een contractuele garantie van Dickson Constant en, indien van toepassing, een specifieke garantie per product. De koper dient via de institutionele website van Dickson Constant deze geactualiseerde garantiebon aan te vragen en/of te raadplegen. Over het algemeen is contractuele garantie van toepassing op alle gebreken in
het ontwerp (indien niet aan Dickson Constant opgelegd), materialen (behalve materialen die door de koper zijn aangeleverd), afwerking en specifieke garanties (bijv. onbedorvenheid, uv-bestendigheid, enz.), indien van toepassing, zoals voorzien in het
garantiebewijs van het product.

De garantieperiode kan per product variëren. De koper dient bij de verkoopafdeling naar de garantieperiode van het gekochte product te vragen. Als er geen specifieke garantie is afgegeven, geldt voor onze producten een garantie van 24 maanden vanaf
de datum van levering.

Tijdens de garantieperiode dient de koper onmiddellijk na kennisname van een gebrek en uiterlijk 30 dagen na het ontstaan van het gebrek of ontvangst van een klacht van derden Dickson Constant hiervan op de hoogte te stellen. De koper is verplicht om bewijs voor zijn klacht aan te voeren. Zodra de klacht als gefundeerd wordt erkend, blijft de contractuele garantie beperk tot het op eigen kosten vervangen of aanpassen van het defecte product, al naar gelang de keuze van Dickson Constant.
Transportkosten van gerepareerde of vervangen producten, verzekering en snijkosten als het snijden deel uitmaakte van de oorspronkelijke service van Dickson Constant komen niet in aanmerking. De wijze van vervoer geschiedt naar eigen goeddunken van Dickson Constant. Eventuele andere kosten en/of onkosten worden uitdrukkelijk uitgesloten. De koper dient het defecte product op kosten van Dickson Constant te retourneren, met instemming en in opdracht van Dickson Constant. In ieder geval moeten de producten waarvoor om garantiedekking wordt verzocht, voor deskundig tegenadvies ter beschikking worden gesteld van Dickson Constant en haar verzekeraars.

9.2 Uitsluitingen van de contractuele garantie
Gebreken en schade aan geleverde producten als gevolg van abnormale opslag- en/of bewaarcondities bij de koper (bijv. opslag voor een periode langer dan 6 maanden) geven de koper geen recht op de diverse door ons bedrijf verschuldigde garanties.
Garantie is alleen van toepassing op producten die volledig door ons bedrijf zijn vervaardigd. Garantie is uitgesloten als onze producten gebruikt worden in andere dan beoogde gebruiksomstandigheden of prestaties. Garantie wordt specifiek uitgesloten in de volgende (maar niet beperkt tot deze) gevallen: normale slijtage, onderhoudsgebreken of onderhoud dat niet aan de aanbevelingen van Dickson Constant voldoet, wijzigingen, aanpassingen, veranderingen of reparaties die door derden anders
dan Dickson Constant zijn uitgevoerd.
Dickson Constant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste installatie en in het bijzonder voor het niet opvolgen van de aanbevelingen, internationale normen en standaarden van Dickson Constant op dit gebied (plaatsingsrichting, vermenging van partijen enz.).

9.3 - VERANTWOORDELIJKHEID

Behoudens eventuele boetes voor te late levering is Dickson Constant niet aansprakelijk voor indirecte, immateriële of gevolgschade zoals (maar niet beperkt tot) gebruiksderving, productieverlies, winstverlies, gederfde winst, imagoschade, commerciële schade, installatie- en verwijderingskosten, fabricagekosten.
De aansprakelijkheid van Dickson Constant, ongeacht op welke rechtsregel het is gebaseerd en behalve in geval van grove of opzettelijke schuld, lichamelijk letsel, overlijden of exceptie van de openbare orde, mag niet hoger zijn dan de waarde exclusief btw van het product in kwestie of van de gebruikte lengte van het product in kwestie.
Afgezien van de beperkingen, uitzonderingen en uitsluitingen in deze algemene voorwaarden of in het contract verbindt de koper zich ertoe, zowel namens zichzelf als namens zijn verzekeraars, geen schadevergoedingen van Dickson Constant, zijn opvolgers en verzekeraars te eisen die uitgesloten zijn of de schadevergoedingslimiet overschrijden. De koper stemt ermee in Dickson Constant, zijn rechtverkrijgenden en verzekeraars te vrijwaren tegen elk verzoek, klacht of veroordeling die uit uitsluitingen of beperkingen voortvloeit.

Artikel 10 - Geschillenbeslechting - BEDING TOT TOEKENNING VAN TERRITORIALE BEVOEGDHEID

10.1 - De domicilie wordt door onze vennootschap op het hoofdkantoor gekozen .
10 2 - ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN ONZE VERKOOP/ONS CONTRACT VALT UITSLUITEND ONDER DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN DE HANDELSRECHTBANK VAN HET HOOFDKANTOOR VAN ONZE ONDERNEMIMG, ongeacht de plaats van bestelling, levering, betaling en betalingswijze, en zelfs in geval van een beroep op garantie of meerdere verweerders.
10.3 - De bevoegdheidstoewijzing is algemeen en is van toepassing ongeacht of het gaat om een hoofdeis, een incidentele eis, een bodemprocedure of een kort geding.
10.4 - In geval van een gerechtelijke procedure of enige andere vordering tot incasso door ons bedrijf, komen de kosten van dagvaarding, gerechtelijke procedures, advocaat- en deurwaarderskosten en alle bijkomende kosten voor rekening van de klant die in gebreke is, alsmede alle kosten die verband houden met of voortvloeien uit het niet naleven door de koper van de betalingsvoorwaarden of de levering van de betreffende order.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Elke vraag met betrekking tot de algemene voorwaarden/het contract die niet in deze contractuele bepalingen wordt behandeld, wordt beheerst door het Franse recht (met uitzondering van de collisieregels van de wet en het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken) en wordt elk ander recht uitgesloten.