€ - EUR
€ - EUR
U bent ingelogd met het account: - Wijzig uw account

Algemene voorwaarden

s1. VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE

De site van DICKSON-CONSTANT https://www.dickson-constant.com wordt hieronder aangeduid als: ‘de Site’.

De surfer die op de Site komt, wordt hieronder aangeduid als: ‘de gebruiker’.

De Site gebruikt JavaScript-technologie.

Hij is permanent toegankelijk, behalve in geval van overmacht, informaticaproblemen, problemen met het telecomnetwerk of technische moeilijkheden.

DICKSON-CONSTANT kan de toegang tot de Site onderbreken voor onderhoud, en doet dan zijn uiterste best om de gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van datum en uur van de interventie.

Om in de beste omstandigheden toegang te krijgen tot de Site, is het aanbevolen recente hardware te gebruiken met een geüpdatete browser van de laatste generatie.

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gebruiker kan persoonlijke gegevens doorsturen via een formulier in de Contactrubriek van de Site. Hij kan er commentaar en/of vragen kwijt in het tekstvak dat daarvoor voorzien is.

De zo ingezamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor DICKSON-CONSTANT. Ze worden alleen gebruikt voor de diensten die deze Site voorstelt, en dus nooit voor commerciële doeleinden. Ze worden niet opgeslagen.

Overeenkomstig de gewijzigde wet ‘Informatica en Vrijheden’ van 6 januari 1978 heeft de gebruiker van de Site recht op toegang, wijziging, correctie en schrapping van zijn gegevens in ons bestand. Daarvoor kan hij eenvoudig zijn aanvraag sturen via de post, met vermelding van zijn adres en vergezeld van een identiteitsbewijs, geadresseerd aan: DICKSON-CONSTANT – 10 rue des Châteaux, ZI La Pilaterie – BP 109 – 59443 Wasquehal – Frankrijk.

De gebruiker is ervan op de hoogte dat een moderator elke bijdrage kan schrappen die niet past in de rubriek of in de redactionele lijn van de Site, of die in overtreding is met de wet.

3. COOKIES

Een cookie is een klein bestandje, waarmee we de gebruiker niet kunnen identificeren, maar dat informatie opslaat over de navigatie van een pc op een site. De zo verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie van de gebruiker op de Site te vergemakkelijken en om maatregelen te nemen voor veelvuldig gebruik. Die gegevens worden maximaal 12 maanden bewaard. De gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik van cookies door zijn browser te configureren. Door de weigering om een cookie te installeren kan het onmogelijk worden om toegang te krijgen tot bepaalde diensten.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Site is eigendom van en wordt beheerd door DICKSON-CONSTANT. Alle elementen op de Site, alle teksten, geluiden, beelden, software, merken, logo’s, domeinnamen en andere onderscheidende tekens op de Site (online beschikbaar of om te downloaden) worden beschermd door de in Frankrijk geldende wetgeving op de intellectuele eigendom en het auteursrecht. DICKSON-CONSTANT heeft het eigendoms- of het gebruiksrecht ervan.

De internetgebruiker erkent dat deze intellectuele eigendomsrechten uitsluitend eigendom blijven van DICKSON CONSTANT.

De foto’s en andere beelden op de Site komen uit de beeldbank van DICKSON-CONSTANT of van andere bronnen waarvoor DICKSON-CONSTANT het gebruiksrecht heeft. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, behalve met uitdrukkelijke toestemming vooraf van DICKSON-CONSTANT.

Elke reproductie, distributie, wijziging, hertransmissie, extractie of publicatie van de elementen waaruit de website bestaat, geheel of gedeeltelijk, is ten strengste verboden, behalve in de gevallen die mogelijk en uitdrukkelijk zijn toegestaan ​​door DICKSON CONSTANT en behalve in bepaalde gevallen van gebruik voor privédoeleinden. , en dit in overeenstemming met de Franse wet op de intellectuele eigendom.

Elk niet goedgekeurde exploitatie van de Site of van zijn inhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de overtreder en wordt vervolgd als vervalsing volgens de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse Code van de Intellectuele Eigendom.

5. HYPERLINKS

De Site kan hyperlinks bevatten naar andere sites waarvan DICKSON-CONSTANT niet de uitgever is. De gebruiker van de Site weet dat en aanvaardt dat DICKSON-CONSTANT niet verantwoordelijk is voor de eventuele ontoegankelijkheid van die sites, en dat DICKSON-CONSTANT de inhoud, de publiciteit, de producten of andere elementen die beschikbaar zijn op of via die sites niet onderzoekt, controleert of impliciet goedkeurt. Het gebruik van een link naar een andere site, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf.

6. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

DICKSON-CONSTANT doet er alles aan om juiste en actuele informatie te verspreiden. Toch kunnen we niet altijd de juistheid, de volledigheid of de actualiteit van de informatie op de Site garanderen. De gebruiker erkent dat hij deze informatie op zijn eigen verantwoordelijkheid gebruikt.

DICKSON-CONSTANT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • vergissingen of vergetelheden in de via de Site verspreide informatie,
  • directe of indirecte materiële of immateriële schade die het gevolg zou zijn van toegang tot of gebruik van de Site, inclusief toegankelijkheid, verlies van gegevens, virus, beschadiging of vernietiging van de informatica-uitrusting van de gebruiker,
  • de aanwezigheid van een virus op de Site.

7. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Op de Site en op zijn inhoud is het Franse recht van toepassing. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.