€ - EUR
€ - EUR
Du är inloggad med kontot: - Byt konto

Dataskyddspolicy

POLICY FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
Skyddet av kundernas personuppgifter har högsta prioritet hos Dickson Constant. I alla tider har vi följt lagarna på området, exempelvis lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om datorer, filer och friheter, ändrad av förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av personuppgifter (hädanefter ”GDPR”). De åtaganden som beskrivs i denna policy för skydd av personuppgifter visar att vi fortsätter att fokusera på de värderingar och principer som har varit vår styrka under lång tid.

Genom att använda Dickson Constants webbplatser och mobilappar som finns tillgängliga för dig, samtycker du till insamling och användning av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna policy för skydd av personuppgifter.

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna policy för skydd av personuppgifter beskriver hur Dickson Constant behandlar dina personuppgifter när du surfar på dess webbplats och använder dess mobilappar.

I GDPR:s mening är Dickson Constant, utom i undantagsfall som du då kommer att informeras om, personuppgiftsansvarig och avgör ändamålen med och medlen för denna behandling. Som en del av behandlingen kan Dickson Constant behöva samla in följande uppgifter:

 • Förnamn, efternamn, adress, e-post och telefonnummer
 • Lokaliseringsuppgifter
 • Faktura- och/eller leveransadress
 • IP/Macadress
 • Cookies
 • Anslutnings- och navigeringsdata
 • Historik för köp av produkter och tjänster
 • Annan information som du kan skicka till oss på frivillig basis

Fälten markerade med en asterisk är obligatoriska för att kunna behandla din fråga till kundtjänst, begäran om service, för att uppfylla våra legitima intressen (exempelvis statistiska analyser), för att uppfylla våra avtalsmässiga eller rättsliga skyldigheter samt för att säkerställa säkerhet och trygghet för våra webbplatser, överföringar och användare.

Följande ändamål kräver ditt medgivande i enlighet med de rättsliga bestämmelserna om behandling av personuppgifter:

 • Vistelseort
 • Utvärderingsenkäter
 • Marknadsföring (exempelvis information om våra nya produkter)
 • Riktad annonsering (se Policy för Cookies)Deltagande i en tävling
 • Nyhetsbrev
 • Kontakt för affärsrelation (offert, beställning, leverans och kundnöjdhet)
 • Meddelande om förändringar av produktkatalogen
 • Informationsbrev

Vi behöver samla in dina personuppgifter när vi anordnar evenemang, som mässor eller möten. Uppgifterna kan samlas in direkt av en medarbetare, eller på något annat sätt som Dickson Constant finner lämpligt och ställer till ditt förfogande. Vid besök i våra lokaler finns där kameror för att garantera säkerheten för människor och egendom. Det finns ett register över personerna på anläggningen som hanteras av receptionen eller en väktare, för att företaget ska kunna uppfylla sina rättsliga skyldigheter avseende tullstatus som godkänd ekonomisk aktör.

2. LAGRINGSPERIOD I ENLIGHET MED LAGEN OCH ADEKVAT I ÖVRIGA FALL

Dina personuppgifter lagras senast till dagen efter den lagringstid som stadgas i lag eller förordning. Om det inte finns någon lagringsperiod definierad i lag eller förordning, är vår policy att vi raderar dina personuppgifter inom en rimlig.

3. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Dickson Constant överför aldrig dina personuppgifter till andra företag i marknadsföringssyfte, varken gratis eller mot ersättning. Vi kan dock använda oss av tjänster från tjänsteleverantörer för att erbjuda eller tillhandahålla dig en tjänst. I dessa fall är vi noga med att vidta organisatoriska åtgärder och åtgärder för administrativ, teknisk och fysisk säkerhet för att skydda dina personuppgifter mot obehörig spridning, användning, ändring eller förstöring av tredje part. Dickson Constant kan överföra dina personuppgifter av samma skäl som ovan till sina tjänsteleverantörer utanför Europeiska unionen. När du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer dina uppgifter att överföras till e-posttjänsten, vars servrar är placerade i USA. Du informeras om det och Dickson Constant försäkrar dig om att deras skydd kontrolleras så att uppgifterna är adekvat skyddade enligt franska och europeiska bestämmelser.

4. LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBPLATSER

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser, som vi väljer ut ytterst noga. Genom att klicka på dessa länkar, som vi inte är innehavare till, samtycker du till att inte hålla Dickson Constant ansvarigt för den hantering/behandling av dina personuppgifter som dessa webbplatser kan utföra. Vi rekommenderar att du läser policyer och förfaranden avseende sekretess för dessa externa webbplatser. Vi frånsäger oss allt ansvar avseende innehåll, produkter och tjänster samt den behandling som dina personuppgifter kan bli föremål för.

5. INRÄTTADE SÄKERHETSÅTGÄRDER

Dickson Constant garanterar skyddet, säkerheten, sekretessen och integriteten för dina personuppgifter, genom att inrätta adekvata, erkända och uppdaterade tekniska och organisatoriska åtgärder. Som garanti för vårt åtagande har vi utsett ett dataskyddsombud, vars uppgift är att garantera behandlingen av dina uppgifter, hålla ett register över data och dess behandling och att säkerställa att du vid behov kan utöva dina lagenliga rättigheter.

6. HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi anser att det alltid är du själv som ska ha kontrollen över dina personuppgifter. Det är därför som vi alltid ger dig möjlighet att utöva de rättigheter som du har enligt lagen och GDPR, det vill säga:

 • Rätt till tillgång: du kan när som helst begära att Dickson Constant bekräftar om dina personuppgifter behandlas av oss eller inte. Om vi behandlar dem har du rätt att begära en kopia.
 • Rätt till rättelse: en naturlig följd av rätten till tillgång och ger dig rätten att kunna begära att Dickson Constant ändrar dina uppgifter.
 • Rätt till radering: du kan kräva radering av de av dina personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga, tvivelaktiga, inaktuella eller vars insamling, användning, utlämnande eller lagring är förbjuden.
 • Rätten att göra invändning och att återta sitt samtycke gör att du kan kräva att inte längre finnas kvar i våra filer när så är möjligt enligt lagen.
 • Rätt att begränsa behandlingen: du kan kräva att behandlingen av dina uppgifter upphör i väntan på kontroll.
 • Rätt till dataportabilitet: rätten att få sina personuppgifter skickade till sig, eller till någon annan personuppgiftsansvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format när det är tekniskt möjligt.

Dickson Constant raderar dina uppgifter inom en rimlig tid, enligt beskrivningen ovan.

Om den personuppgiftsansvariga inte har svarat på din begäran inom en månad har du rätt att lämna in ett klagomål till CNIL. Frågor om denna policy, eller för att utöva dina rättigheter, kan du, i enlighet med bestämmelserna, skicka via post eller e-post, tillsammans med något som på ett giltigt sätt styrker din identitet, till följande adress:

 

DPO - DICKSON CONSTANT SAS
Denis Margot
10 rue des châteaux ZI de la Pilaterie
59290 Wasquehal – France

dpo@dickson-constant.com
+33.3.20.45.59.59

7. UPPDATERING AV VÅR POLICY FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Denna policy kan uppdateras utan föregående information. Förändringar träder i kraft omedelbart efter att den nya policyn har publicerats på webbplatsen dickson-constant.com och i mobilapparna. Du informeras om varje betydande förändring av policyn och vi kommer att efterfråga ditt godkännande vid större förändringar av syftet med insamlingen av dina personuppgifter.

8. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Denna policy för skydd av dina personuppgifter regleras av fransk lag oh eventuell tvist om den faller endast under de franska domstolarnas jurisdiktion.

9. COOKIES

Dickson Constant använder cookies för att underlätta din navigering och användning av dess olika webbplatser och för att mäta besökarna på webbplatsen. För att kunna göra det kan små filer, kallade cookies, placeras på din enhet i maximalt 12 månader räknat från datumet då du lämnade ditt medgivande. När denna tidsperiod har passerat kommer du att behöva lämna ditt medgivande igen.

10.COOKIES VI ANVÄNDER

Vi använder två typer av cookies som kan lagras på de enheter som används för att surfa på våra webbplatser. Den första typen krävs för att kunna navigera på våra webbplatser. Den andra typen gör att vi kan mäta besökarna på våra webbplatser.

 • De tekniska cookies som krävs för att kunna navigera på rätt sätt på våra webbplatser. De gör det möjligt att anpassa innehållet som visas utifrån användarens inställningar, exempelvis språk eller upplösning. Cookies gör det även möjligt att spara lösenord eller innehåll i formulär. De spelar en viktig roll för säkerhetsåtgärderna och om de raderas kan det leda till att inte alla funktioner på våra webbplatser kan användas.
 • Cookies för att mäta besökarna utfärdas av Dickson Constant eller dess teknikleverantörer. De gör det möjligt att anonymt mäta trafiken på våra webbplatser. Med dem kan vi även förbättra användarupplevelsen, genom att upptäcka problem med navigeringen.

11. HUR HANTERAS COOKIES?

Din webbläsare (Chrome, Firefox, Edge, Safari etc.) gör att du kan vägra att acceptera cookies. Läs den officiella dokumentationen för att få veta hur. Här är hjälpsidorna för:

Dickson Constant rekommenderar att du läser den officiella dokumentationen för alla frågor som rör de olika webbläsarna.