€ - EUR
€ - EUR
Du är inloggad med kontot: - Byt konto

Allmänna försäljningsvillkor

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR DICKSON CONSTANT SAS MED ETT AKTIEKAPITAL PÅ 12 640 000 EURO, FÖRETAGSREGISTRERING NR 381 347 970 LILLE, FRANKRIKE VERSIONEN GÄLLER FRÅN DECEMBER 2017

Inledning:

Företaget Dickson Constant (nedan kallat ”Dickson Constant”) åtar sig att respektera de etiska principerna och värderingarna i uppförandekoden för koncernen Glen Raven, som är företagets moderbolag. Uppförandekoden finns på adressen: https://www.glenraven.com/en_us/code-of-conduct.

Dickson Constant fokuserar särskilt på vissa grundläggande principer och rättigheter som vi åtar oss att respektera och säkerställa att även våra leverantörer respekterar. Dessa grundläggande principer och rättigheter omfattar att:

  • inte anställa barn eller använda någon annan form av tvångsarbete i enlighet med Internationella arbetsorganisationens principer och att respektera reglerna om illegalt arbete och utlåning av arbetskraft
  • säkerställa att det inte förekommer diskriminering i någon form inom företaget eller gentemot tredje part
  • se till att arbetsförhållandena för alla anställda är sådana att hälsa och säkerhet respekteras på arbetsplatsen
  • inte delta i någon form av korruption, inte heller passiv. Vid misstanke om bedrägliga förfaranden, korruption eller liknande kan du kontakta ansvarig person för etikfrågor på Dickson Constant genom de kontaktuppgifter som anges på vår webbplats : dickson-ethic@laposte.net
  • följa gällande miljöskyddsbestämmelser och minska företagets påverkan på miljön.

Artikel 1 – Syfte och tillämpningsområde

Dickson Constants försäljning omfattas av dessa allmänna försäljningsvillkor. De gäller för samtliga av köparens dokument och i synnerhet för eventuella köpvillkor som kan förekomma på beställningar eller andra av köparens dokument som

kan stå i konflikt med dessa allmänna försäljningsvillkor, förutom när formellt och uttryckligt undantag medgivits av Dickson Constant.

Varje beställning innebär att köparen utan reservationer accepterar och fullständigt godkänner dessa allmänna försäljningsvillkor, om inte särskilda villkor har meddelats skriftligen av Dickson Constant till köparen före beställningen. Köparen deklarerar och intygar att han eller hon har haft möjlighet att inom rimlig tid begära och förhandla om särskilda villkor och att han eller hon därefter inte kan använda sig av några rättsliga eller faktiska medel för att påvisa en ovilja till förhandling från Dickson Constants sida. Dessa allmänna försäljningsvillkor ska ha ingåtts genom parternas ömsesidiga överenskommelse och kan inte tolkas till förmån eller nackdel för den ena eller andra parten. Det faktum att Dickson Constant inte vid ett givet tillfälle drar fördel av något av dessa försäljningsvillkor får inte tolkas som ett avstående från att dra fördel av dem senare.

Eventuella andra dokument än de nuvarande allmänna försäljningsvillkoren och i synnerhet kataloger, prospekt, annonser och meddelanden har endast ett informativt och vägledande värde och saknar avtalsenligt värde.

Artikel 2 – Immateriella rättigheter – Sekretess

Alla tekniska dokument som lämnas eller skickas till Dickson Constants kunder förblir företagets exklusiva egendom. Köparen förbinder sig att inte göra något som kan göra intrång på Dickson Constants industriella eller immateriella rättigheter och att inte kommunicera dem vidare till tredje part.

Artikel 3 – Beställning

Alla beställningar kräver godkännande och undertecknande av dessa allmänna försäljningsvillkor, förutom när formellt och uttryckligt undantag medgivits av Dickson Constant. När ett kostnadsförslag upprättas före beställningen utgör detta kostnadsförslag särskilda villkor som förändrar eller kompletterar dessa allmänna försäljningsvillkor. Med beställning avses varje order som skickas via e-post, post, fax osv. som gäller de produkter som förekommer i Dickson Constants prislista och som godkänts av Dickson Constant.

Så snart beställningen tagits emot är köpet oåterkalleligt för köparen, med undantag av Dickson Constants skriftliga godkännande.

Om köparen önskar annullera eller ändra en beställning kommer vi att meddela köparen inom 10 arbetsdagar efter det skriftliga mottagandet av denna begäran om annulleringen eller ändringen av beställningen godkänns, samt om de konsekvenser som ändringen får när det gäller priser, tidsfrister och andra villkor (i förekommande fall).

I fall där produkter har skurits till, genomgått en specialbehandling eller tillverkats speciellt för köparen kan annullering/ändring av beställningen under inga omständigheter göras.

Artikel 4 – Leverans och transport

4.1 – Transportvillkor och risköverföring

Leverans av varor sker genom upphämtning av köparen i Dickson Constants lager eller genom överlämnande till en transportör.

Vid upphämtning av köparen anses leveransen vara utförd när köparen har informerats om att varorna är tillgängliga och redo att hämtas.

Om köparen inte tar emot varorna inom 30 dagar efter meddelande om att de är tillgängliga, förbehåller sig Dickson Constant rätten att antingen tillskriva köparen lagrings- och administrationskostnader och/eller leverera varorna på köparens bekostnad och risk. Varutransporter görs alltid på bekostnad av och under köparens ansvar om inte annat anges skriftligt i offerten från Dickson Constant.

Under alla omständigheter sker överföringen av risker vid leveransen av produkterna till köparen eller transportören.

Delleveranser måste uttryckligen godkännas av Dickson Constant. Det är då upp till köparen att vid beställningen ange datum för leverans och parti, dock senast inom fyra veckor från och med vår begäran. Om så inte skett kan Dickson Constant komma att leverera varorna i ungefär lika stora partier som fördelas över hela leveransperioden.

4.2 – Leveranstid

Leveranstiderna är endast vägledande och kan inte garanteras. Det är upp till köparen att formellt informera oss om sina önskemål när det gäller leveranstider. Det faktiska leveransdatumet kommer att bekräftas av Dickson Constants kundtjänst. Eventuella leveransförseningar där datumet har bekräftats av oss kan berättiga köparen till ett kompensationsbelopp i form av slutgiltig utbetalning av en dröjsmålsränta på 1 % per hel veckas försening till högst 7 % av försäljningspriset – exklusive skatter och tillbehör – på den försenade produkten. Denna förseningsavgift ska täcka köparens fullständiga skada och utesluter varje annan påföljd och ersättning på grund av leveransförseningen, vilket köparen accepterar villkorslöst. Beloppet för denna förseningsavgift – som inte ifrågasätts av Dickson Constant – utbetalas i form av en kredit vid nästa beställning. Den har inget monetärt värde och får under inga omständigheter omvandlas eller utgöra mer än 10 % av beloppet för en given framtida beställning.

Förseningsavgiften för en given beställning får under inga omständigheter överstiga 10 % av beställningens totala belopp.

Leveransförseningar på grund av omständigheter som Dickson Constant inte råder över, särskilt i händelse av force majeure, krig, civila oroligheter, svåra olyckor, strejk, transportsvårigheter, försämrad tillgång till råvaror, att en underleverantör inte fullgör sina skyldigheter, orsaker som beror på köparen (däribland bristfällig information eller tidigare betalningsanmärkningar) eller något annat tillfälligt hinder som inte kan hänföras till Dickson Constant, ger inte köparen rätt att annullera försäljningen eller vägra att ta emot varorna, eller att kräva den ersättning som definieras ovan. De straffklausuler som finns på köparens dokument kan inte åberopas mot Dickson Constant. Vid någon av ovanstående händelser eller någon annan händelse som kan räknas till force majeure enligt lag och rättspraxis, kommer våra skyldigheter att upphävas till dess att orsaken till förseningen av leveransen är undanröjd, under en period som motsvarar upphävningsperioden.

Dickson Constant förbehåller sig rätten att leverera och fakturera för de beställda kvantiteterna med en variation på plus eller minus 10 % på den planerade meterlängden.

Artikel 5 – Reklamation vid mottagande

5.1 – Köparen måste kontrollera varorna vid mottagandet. Denna kontroll ska särskilt omfatta kvalitet, kvantitet, varornas referenser och huruvida de överensstämmer med beställningen. Produkterna kommer att anses godkända av köparen vad gäller beskaffenhet och antal och garantiperiodens löptid anses inledd, såvida produkterna inte omfattas av förbehåll vid leveransen i enlighet med artikel L. 133-3 i den franska handelslagen, vilka meddelas transportören genom rekommenderat brev med mottagningsbevis inom tre dagar efter varumottagandet och genom att en kopia samtidigt skickas till oss.

Alla förbehåll måste bekräftas enligt de villkor som anges nedan.

Utan att det påverkar ovanstående åtgärder som köparen ska vidta gentemot transportören kommer eventuella reklamationer vid uppenbara fel eller brister när det gäller de levererade produkterna endast att godkännas av oss om de görs skriftligen inom två veckor från datumet för mottagande tillsammans med en beskrivning av felet eller bristen. Dickson Constant förbehåller sig rätten att direkt eller indirekt utföra eventuell kontroll och verifiering på plats.

5.2 – Eventuell retur av varor (inklusive vid avtalsenlig garanti) måste föregås av Dickson Constants uttryckliga medgivande. Kostnaderna och riskerna i samband med retur bärs av köparen, såvida inte Dickson Constant har gått med på något annat.

5.3 – Eventuella reklamationer gjorda inom den ovannämnda perioden och som funnits vara befogade kommer att ge köparen rätt till ersättning på vår bekostnad av artiklar som är skadade eller som uppvisar en visuell defekt eller brist, med undantag av ersättning eller skadestånd i någon form, och i synnerhet med undantag av ersättningar av immateriella och/eller indirekta kostnader såsom, men inte begränsat till, arbetskostnader, nedmonteringskostnader, kostnader för återmontage eller för transport till platsen.

5.4 – Reklamation enligt de villkor som beskrivs i denna artikel leder inte till att köparens betalning av de berörda varorna skjuts upp.

Våra råd, i synnerhet när det gäller teknisk tillämpning, är baserade på vår erfarenhet och expertis men ges endast i informativt syfte och utan garantier. Det är köparens ansvar att kontrollera att de mottagna varorna är överensstämmande och att på förhand utföra tester vid behov. Köparen är ensam ansvarig för att produkten används som den är avsedd.

5.5 – Dickson Constant strävar efter att säkerställa att våra leverantörer uppfyller sina skyldigheter enligt förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) och vidarebefordrar all information och alla dokument från de berörda leverantörerna till köparen. Det är uttryckligen överenskommet att Dickson Constants skyldighet gentemot REACH endast är ett medel. Dickson Constant kommer inte att ansvara för fullständigheten och exaktheten i den information som erhållits från våra leverantörer och kunden kan inte på något sätt hålla Dickson Constant ansvariga om våra leverantörer brister i förhållande till regelverket i REACH.

I enlighet med gällande bestämmelser kan säkerhetsdatabladen skickas till köparen på begäran. Informationen i dessa datablad måste noggrant respekteras av köparen.

Artikel 6 – Pris - Betalningsvillkor

6.1 – Våra priser fastställs enligt gällande prislista eller enligt den prislista som gäller den dag beställningen görs och enligt vad som fastställts i den aktuella kostnadsberäkningen. Priserna avser nettopriser, exklusive transport och skatter. De kan ändras när som helst och särskilt vid ändring av skatteuppgifter och vid minskad eller ökad kostnad för råvaror, och så vidare. De nya priserna kommer att skickas till alla regelbundna kunder månaden efter att de har ändrats eller vid tidpunkten då en beställning görs, och köparen accepterar dessa utan förbehåll.

6.2 – Kostnader som inte kunde ha förutsetts vid kontraktets/beställningens ingående, såsom tilläggsavgifter och -skatter samt frakt- och försäkringskostnader, bärs av köparen, liksom eventuella extrakostnader som härrör från speciella önskemål från köparens sida.

6.3 – Alla varor ska betalas inom 30 dagar från och med att varorna har levererats enligt definitionen i artikel 4 ovan. Ingen rabatt ges vid förskottsbetalning, förutom när särskilda villkor gäller.

6.4 – Säljaren betalar moms på debiteringar. Vid rabatt i samband med förskottsbetalning ger endast momsen på det betalda beloppet rätt till avdrag.

6.5 – Betalning av fakturor förfaller alltid i Wasquehal, oavsett leveransort. Växel eller betalningsuppgörelser utgör inget undantag från jurisdiktionsklausulen. Dickson Constant kan inte ådra sig något ansvar gentemot köparen för att redovisning eller inkassering av bankdokument och checkar inte skett i rätt tid och på rätt sätt.

6.6 – Betalning bedöms ha gjorts den dag då Dickson Constant fritt kan disponera medlen i en fransk bank.

6.7 – De belopp som förfaller kan under inga omständigheter ge upphov till avdrag eller ersättning.

6.8 – I händelse av att köparen avlider, av upplösning, tvångslikvidation eller konkurs av företaget, såväl som om köparen tidigare inte har uppfyllt någon av sina skyldigheter (t.ex. vid utebliven eller sen betalning) eller i händelse av allvarligt tvivel beträffande köparens betalningsförmåga, kan Dickson Constant vägra köparen försäljning, såvida inte köparen erbjuder tillfredsställande garantier eller betalning före leverans.

Artikel 7 – Sanktioner mot sena betalningar - Förseningsavgifter

7.1 – Vid utebliven betalning på någon förfallodag kommer de andra förfallodagarna samt alla belopp som vi har att utkräva oavsett rubricering att förfalla omedelbart, även om de blivit föremål för växlar.

7.2 – Om betalning saknas dagen efter det betalningsdatum som anges på fakturan blir köparen dessutom enligt artikel L. 441-10 i den franska handelslagen skyldig att betala en förseningsavgift som beräknas utifrån en årlig räntesats på 15 % av hela det återstående beloppet. Dessa förseningsavgifter är lagenliga och kan debiteras köparen.

7.3 – Köparen ska betala ett standardbelopp på 40 euro för indrivningskostnader. Dessutom kan Dickson Constant komma att kräva ytterligare ersättning som motsvarar de totala indrivningskostnader som överstiger detta standardbelopp.

Artikel 8 – EGENDOMSFÖRBEHÅLL

8.1 – DICKSON CONSTANT BEHÅLLER ÄGANDERÄTTEN TILL DE VAROR SOM SÄLJS TILLS FULL BETALNING AV HUVUDSAKLIG VARA OCH TILLBEHÖR INKOMMIT. Enligt denna klausul utgör överlämnande av ett värdepapper som innebär en skyldighet att betala (bankväxlar eller annat) inte betalning. Underlåtenhet att betala de belopp som förfallit kan resultera i återkrävande av varorna. Dessa bestämmelser hindrar inte att riskerna för förlust och försämring av de sålda varorna, samt eventuella skador som de skulle kunna orsaka, överförs till köparen vid leveransen.

8.2 – Köparen har tillåtelse att, som en del i sin normala affärsverksamhet, sälja eller förädla de levererade varorna. Men han eller hon får inte ställa dem som säkerhet eller överlåta ägandet av dem som säkerhet. Varor som ännu inte har förädlats måste identifieras som Dickson Constants egendom som ej kan utmätas förrän de är fullt betalda. Tillåtelse för vidareförsäljning eller förädling återkallas automatiskt i händelse av omorganisation eller tvångslikvidation. Vid utmätning eller annan intervention från tredje part är köparen skyldig att omedelbart underrätta säljaren.

Artikel 9 – Avtalsenlig garanti och ansvarsskyldighet

9.1 – Omfattning av avtalsenlig garanti

Endast de varor som säljs som förstahandsval (med undantag av stuvbitar, nedgraderade tiger, så kallade tyger ”utanför kollektion” och lagerrensningsprodukter) som inte har bearbetats eller förädlats överhuvudtaget kan bli föremål för reklamation i enlighet med den avtalsenliga garantin.

Följande bestämmelser definierar våra sammantagna skyldigheter enligt den avtalsenliga garantin:

Utöver obligatoriska lagstadgade garantier som köparen kan dra nytta av om han eller hon inte anses vara specialist på den inköpta produkten erhåller köparen från Dickson Constant en avtalsenlig garanti och, i förekommande fall, en specifik garanti för varje produkt. Det är upp till köparen att göra anspråk på detta garantibevis i tid och/eller att ta del av det via Dickson Constants webbplats. I allmänhet omfattar den avtalsenliga garantin fel som gäller konstruktion (förutsatt att Dickson Constant har utfört konstruktionen), material (förutom sådana material som tillhandahålls av köparen), tillverkning och särskilda garantier (t.ex. garanti vad gäller röta och UV-beständighet) vid behov enligt vad som anges i produktgarantin.

Garantiperioden kan variera från en produkt till en annan. Det är köparens ansvar att kontrollera garantiperioden för den köpta produkten med försäljningsavdelningen. I avsaknad av ett specifikt garantibevis gäller garantin för våra produkter i 24 månader från tillverkningsdatumet.

Under garantiperioden måste köparen informera Dickson Constant så fort han eller hon blir medveten om ett fel och senast inom 30 dagar efter det att felet har upptäckts eller efter att en reklamation har tagits emot från en tredje part. Det är upp till köparen att bevisa sin reklamation. När reklamationen har godkänts begränsas den avtalsenliga garantin efter Dickson Constants eget gottfinnande till att den defekta produkten ersätts eller förändras på företagets bekostnad. Detta täcker kostnaderna för transport av reparerade eller ersatta produkter, försäkring och tillskärningskostnader om tillskärningen ingick som en del av Dickson Constants ursprungliga service. Transportmetoden sker enligt Dickson Constants eget gottfinnande. Eventuella ersättningar för andra kostnader och/eller utgifter är uttryckligen uteslutna. Köparen ska returnera den defekta produkten på Dickson Constants bekostnad, enligt överenskommelse med och enligt instruktioner från Dickson Constant. I vilket fall som helst måste de produkter som omfattas av en begäran om garanti ställas till förfogande för Dickson Constant och dess försäkringsgivare för expertbedömning.

9.2 – Undantag från avtalsenlig garanti

Eventuella fel och försämringar hos de levererade produkterna till följd av onormala förvaringsförhållanden och/eller bevarande hos köparen (t.ex. förvaring under en period längre än 6 månader) kommer inte att ge rätt till våra olika garantier.

Garantin gäller endast produkter som i sin helhet tillverkas av oss. Garantin gäller inte när våra produkter har använts under användningsförhållanden eller på ett sätt som de inte är avsedda för. Följande är undantaget från garantin (listan är inte uttömmande): normalt slitage, fel som gäller underhåll eller underhåll som inte följer Dickson Constants rekommendationer, ändringar, försämringar, reparationer gjorda av någon annan än Dickson Constant.

Dickson Constant kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av felaktig installation eller installationer som inte överensstämmer med Dickson Constants rekommendationer, internationella normer och standarder inom området (t.ex. installationsriktning eller blandning av partier).

9.3 – Ansvarsskyldighet

Med undantag för eventuella förseningsavgifter vid försenad leverans kan Dickson Constant under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella indirekta skador, immateriella skador eller följdskador såsom (listan är inte uttömmande): förlust av drift, produktion, vinst, inkomst, skador på rykte, kommersiell förlust, kostnader för installation, borttagning och förberedelse.

Dickson Constants ansvarsskyldighet får inte, oavsett vilket regelverk företaget grundar sig på och utom i fall av grov oaktsamhet eller försumlighet, kroppsskada, dödsfall eller med undantag av allmän ordning, överstiga beloppet före skatt av värdet av produkten i fråga eller måtten som används för produkten ifråga.

Utöver de gränser, undantag och uteslutningar som finns i dessa allmänna villkor eller i avtalet accepterar köparen både för egen och för sina försäkringsgivares räkning att inte reklamera till Dickson Constant eller Dickson Constants förmånstagare och försäkringsgivare att ersätta dem för skador som är undantagna eller som överskrider ersättningsgränserna. Köparen samtycker till att ersätta Dickson Constant, dess förmånstagare och försäkringsgivare för eventuella krav, klagomål eller fällande domar från tredje part för skador som är undantagna eller som överskrider ersättningsgränsen.

Artikel 10 – Tvistlösning - KLAUSUL OM TERRITORIELL BEHÖRIGHET

10.1 – Valet av hemvist görs av Dickson Constant på vårt huvudkontor.

10. 2 – VARJE TVIST SOM GÄLLER DESSA ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR OCH VÅR FÖRSÄLJNING/KONTRAKTET SKA FALLA UNDER DEN EXKLUSIVA KOMPETENSEN HOS HANDELSDOMSTOLEN PÅ ORTEN FÖR VÅRT HUVUDKONTOR, oavsett plats för beställning, leverans, betalning och betalningsmetod, och även i händelse av garantikrav eller ett flertal svaranden.

10.3 – Tilldelningen av jurisdiktion är generell och gäller oavsett om det handlar om ett huvudyrkande, ett skadeståndsanspråk, en fullständig prövning eller en summarisk prövning.

10.4 – Vid eventuella rättsliga åtgärder eller andra åtgärder för indrivning av fordring av oss kommer kostnaden för betalningsanspråk, rättskipning samt advokatarvoden och kostnader för stämningsman och alla extra kostnader att debiteras kunden, samt sådana kostnader som är relaterade till eller uppstår på grund av att köparen inte följt betalnings- eller leveransvillkoren för beställningen ifråga.

Artikel 11 – Tillämplig lagstiftning

Alla frågor som rör de allmänna villkoren/kontraktet som inte omfattas av dessa avtalsbestämmelser kommer att styras av fransk lag (med undantag för dess lagvalsregler och Wienkonventionen om internationell försäljning av varor) med uteslutande av alla andra lagar.